Dotace Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí poskytuje každoročně ze svého rozpočtu dotace na činnosti prospěšné pro město Valašské Meziříčí a jeho občany zejména v oblasti sociální, kulturní, sportu a volného času, vzdělávání, životního prostředí. K rychlé orientaci v dotačních podmínkách města, Vám níže uvádíme odpovědi na základní otázky k dotační problematice.

Jak žádat o dotaci z rozpočtu města (ke stažení .pptx)

1. Kdo může žádat o dotaci z rozpočtu města Valašského Meziříčí?

Žadatel musí být právnická osoba, která mimo jiné:

  • má sídlo na území města Valašské Meziříčí nebo
  • na území města realizuje aktivitu
  • nebo prokazatelně realizuje činnost ve prospěch občanů města Valašské Meziříčí

2. Jaké dotace lze získat?

Město Valašské Meziříčí poskytuje:

  • zejména programové dotace – účel dotace určuje město ve vyhlášeném programu. Jedná se o neinvestiční dotace. Investiční dotaci lze získat pouze v programu Sportoviště.
  • v ojedinělých případech individuální dotace – účel určuje žadatel. Dotace může být neinvestičního nebo investičního charakteru.

3. Kde jsou uveřejněny vyhlašované programy?

Poskytovatel dotace uveřejňuje vyhlášené programy na daný rok na své úřední desce nejpozději 90 dnů před začátkem lhůty k podání nabídek a také na webových stránkách. Program obsahuje mimo jiné účel dotačního programu, předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na daný program, maximální výši dotace, kterou můžete získat v daném programu, lhůty pro podání žádosti, kritéria pro hodnocení žádosti a další podmínky pro poskytnutí dotace. Program dále obsahuje kontaktní údaje na administrátora vyhlášeného programu, kterého můžete v případě dotazu kontaktovat.

4. Jsou ještě nějaké další dokumenty mimo vyhlášené programy, s kterými je potřeba se seznámit před podáním žádosti ?

Ano, jedná se o Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Valašské Meziříčí (dále jen „Zásady“). Zásady jsou mimo jiné závazné pro žadatele a příjemce dotace. Najdete v nich zejména obecné informaci co musí obsahovat žádost o dotaci, jak jí podat, co jsou uznatelné a neuznatelné, informace k hodnocení žádosti. Velmi důležitý je čl. 8 Povinnosti příjemce. Zásady jsou uvedeny na dotačním portále v oddíle II. a dále jsou uvedeny v příloze každého vyhlášeného programu. Zásady mají obecný charakter, pokud jsou některé ustanovení upraveny rozdílně ve vyhlášených programech (např. uznatelné náklady) má vyhlášený program přednost před zásadami.

5. Na co si dát pozor při podání žádosti?

Pro podání žádostí je nutné využít standartizovaný formulář, který naleznete na dotačním portálu v oddíle III. Formuláře nebo v příloze vyhlášeného programu. Důležité je dodržet stanovenou lhůtu pro podání žádosti. Na žádosti, které budou doručeny po lhůtě, se nebere zřetel. Rychlou orientaci ve lhůtách k jednotlivým vyhlášeným programům naleznete na dotačním portále v oddíle V. Dotační kalendář. Žádost obsahuje oddíl Rozpočet. V rozpočtu jsou u některých řádku uvedeny hvězdičky. Pokud vyplňujete žádost v počítači, řádky s hvězdičkou nevyplńujte, jsou na nich nastavené automatické součty. Nezapomeňte doložit všechny povinné přílohy, které jsou uvedeny na žádosti, případně ve vyhlášeném programu. Žádost se podává v jednom vyhotovení v písemné formě prostřednictvím podatelny nebo poštou a dále elektronicky na adresu epodatelna@muvalmez.cz se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Nenoste žádosti na odbory!

6. V jakém termínu bude rozhodnuto o mé žádosti?

O žádostech o dotaci do 50 tis. Kč rozhoduje Rada města Valašské Meziříčí ve lhůtě do 60 dnů od doručení žádosti. O žádostech o dotaci nad 50 tis. Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Valašské Meziříčí ve lhůtě do 90 dnů od doručení žádosti.

7. Jak se dozvím, zda byla moje žádost schválená?

V případě, že Vaše žádost byla schválená , vyzve Vás admistrátor k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí. V případě, že Vaší žádosti nebude vyhověno, sdělí Vám tuto skutečnost administrátor písemně bez zbytečného odklsdfu včetně důvodů, proč Vaší žádosti nebylo vyhověno.

8. Můžu podat odvolání, pokud nebylo mé žádosti vyhověno?

Ne, na přiznání dotace z rozpočtu města není právní nárok.

9. Mám nějaké povinnost po ukončení čerpání dotace?

Ano, důležité je nezapomenout podat vyúčtování a závěrečnou zprávu k dotaci poskytnuté z rozpočtu města Valašské Meziříčí V TERMÍNU DO 15. LEDNA NÁSLEDUJCÍHO ROKU, POKUD NENÍ V UZAVŘENÉ SMLOUVĚ STANOVENI JINAK. Dále máte povinnost umožnit kontrolu poveřeným osobám provést kontrolu čerpání dotace.

10. Nevíte si rady?

Na záložce Napiště nám se na nás můžete obracet s dotazy související s dotační problematikou.

Formulář žádosti (ke stažení .xlsx)
Formulář vyúčtování (ke stažení .xlsx)

Poskytovatel může v případě hodného zřetele poskytnout individuální dotaci na účel, určený žadatelem. Na individuální dotace lze poskytnout investiční nebo neinvestiční peněžní prostředky.